Przedszkole Dzieciątka Jezus funkcjonuje od 2012 roku w godzinach od 6:30 do 16:30. Organem prowadzącym jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Mławie. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Przedszkole działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz STATUTU naszego przedszkola.

Jako placówka katolicka, realizujemy cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, uwzględniając pełny rozwój osobowości małego dziecka, a za podstawę wychowania przyjmujemy chrześcijański system wartości.

Jesteśmy niewielką placówką, dlatego zapewniamy ciepłą i rodzinną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka.

Placówka jest położona w zacisznym, odizolowanym od ruchu drogowego miejscu. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne posiadające niezbędne atesty.

Przedszkole powstało z myślą o szczęściu dzieci i spokoju pracujących rodziców. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna opiekuje się dziećmi w wieku od 2,5 do 5 lat.

Obecnie w placówce są utworzone trzy grupy:

 • Grupa I – 3 latki „Biedroneczki”,
 • Grupa II – 4 latki „Pszczółki”,
 • Grupa III – 4-5 latki „Sówki”.

W naszym przedszkolu dzieci mają zagwarantowane odbycie przygotowania przedszkolnego. Spełniamy funkcję opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną. Kierujemy się zasadą, że najlepszą formą nauki jest zabawa.

W każdym dziecku rodzi się wewnętrzna ciekawość, dąży ono do poznania i tworzenia świadomego obrazu siebie, do odkrywania świata oraz odnalezienia w nim swojego miejsca. Przedszkole Dzieciątka Jezus służy dziecku i jego rodzinie, uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich.

Zadaniem przedszkola jest pomóc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, troska o jego bezpieczeństwo , zdrowie i prawidłowy rozwój. Działania w naszej placówce wspierają dziecko w rozwoju, by wychować dobrego człowieka i prawego katolika. Każdemu dziecku zapewniamy szacunek dla jego godności i respektujemy jego tożsamość niezależnie od przekonań religijnych rodziców.

Realizujemy podstawę programową z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Kadra jest miło i ciepło nastawiona zarówno dla przedszkolaka jak i rodziców. Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki dla rozwoju dziecka, spełniać oczekiwania opiekunów oraz maluchów. Gwarantujemy profesjonalną opiekę równocześnie emanując przy tym domowym ciepłem, którego potrzebuje dziecko. Nauczycielki w naszym przedszkolu mają odwagę i wolę prezentowania w codziennej praktyce pedagogicznej postawy chrześcijańskiego wychowawcy. Współpracują z rodzicami w prowadzeniu dziecka i dbają o jego wszechstronny rozwój, w oparciu o dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego oraz metody pracy wychowawczo – dydaktycznej, wspomagającej jego rozwój.

Praca w naszym przedszkolu ukierunkowana jest na:

 • wdrażanie do modlitwy i osobistego kontaktu dziecka z Bogiem,
 • uczestnictwo we Mszy Świętej,
 • zdrowy styl życia i aktywność ruchową poprzez taniec,
 • gimnastykę oraz częste zabawy na świeżym powietrzu,
 • wychowanie estetyczne poprzez umuzykalnianie dziecka oraz obcowanie z kulturą i sztuką,
 • nabywanie przez dziecko umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • naukę języków obcych oraz rzetelne przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • stwarzanie atmosfery ciepła i zrozumienia, tak aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Wszystkie działania wychowawcze zmierzają do tego, aby wychowanek naszego przedszkola był dobrze przygotowany do nauki w szkole, a przede wszystkim, aby był człowiekiem uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych; by kierował się w swoich wyborach najwyższą wartością, jaką jest Bóg oraz by znał i akceptował swoją wartość i rozwijał swoje dary i talenty.


 

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem katolickim, promującym chrześcijański system wartości, zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko podmiotowo i indywidualnie. Dążymy do tego, by czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie z porażkami.

Dajemy dzieciom możliwość:

 • samorealizacji
 • pracy z innymi
 • kreatywnego myślenia
 • działania
 • uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

Zapewniamy wykwalifikowanych, dobrych i życzliwych nauczycieli, wychowawców. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację. Stoimy na straży praw człowieka, a w szczególności praw dziecka. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem ucząc odwagi w wypowiadaniu własnego zdania.

Absolwent Przedszkola:

 • Kocha Boga i pogłębia swoją wiedzę o Nim jest
 • Dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • Potrafi współdziałać w zespole,
 • Jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • Jest samodzielny,
 • Jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • Lubi działania twórcze,
 • Jest wrażliwy estetycznie,
 • Akceptuje zdrowy styl życia,
 • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem
 • Opanował treści katechezy na poziomie przedszkolnym
 • Aktywnie uczestniczy we Mszy Świętej i nabożeństwach
 • Używa w życiu codziennym pozdrowień chrześcijańskich
 • Wyraża treści religijne za pomocą ekspresji słownej, plastycznej i muzycznej
 • Dostrzega dobro, prawdę i piękno w swoim postępowaniu i w postępowaniu innych
 • Dostrzega i rozumie potrzeby innych – akceptuje ich odrębność
 • Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
 • Współdziała, dotrzymuje słowa, unika konfliktów lub ich koleżeńsko rozwiązuje
 • Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych
 • Ma poczucie własnej wartości ,wiary we własne siły, możliwości i umiejętności
 • Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
 • Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych
 • Potrafi dokonać wyboru wartości /dlaczego tak, dlaczego nie
 • Odczuwa zadowolenie z dokonanego wyboru wartości wyższej
 • Analizuje i koryguje błędne wybory
 • Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych
 • Umie z godnością przyjmować porażki
 • Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń
 • Potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych
 • Szanuje pracę swoją i innych oraz rozumie jej wartość
 • Ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej, zna i szanuje swoja Ojczyznę, poznaje jej historię, kulturę i tradycję
 • Posiada wiedzę i poszerzony zasób słownictwa z zakresu realizowanych treści programowych