Rada Rodziców w Publicznym Przedszkolu„Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie


Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców. Rada Rodziców ułatwia współpracę ze wszystkimi Rodzicami, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomaga w organizowaniu uroczystości, wycieczek do zakładów pracy itp.


Prezydium Rady Rodziców Rok 2020/2021

 Emilia Gadomska - Przewodnicząca

 Monika Majewska  - Wiceprzewodnicząca

 Alicja Choroś    - Sekretarz

 Milena Tańska   - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

 Justyna Licbarska   
 Katarzyna Schmidt


Rada Rodziców w grupach rok 2020/2021

Grupa I

 • Emili Gadomska
 • Alicja Choroś
 • Katarzyna Schmidt

Grupa II

 • Ewelina Merchel
 • Justyna Licbarska
 • Milena Tańska

Grupa III

 • Monika Majewska
 • Jolanta Ławniczak
 • Katarzyna Wróblewska

 


REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „DZIECIĄTKA JEZUS” PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY W MŁAWIE

 

I. Postanowienia ogólne:

 • 1. Rada rodziców jest organem społecznym działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2.
 • 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.
 • 3. Regulamin niniejszy określa organizację i zasady działalności Rady Rodziców.

II. Cele , zadania i kompetencje rady.

 • Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola.
 • Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 • Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajaniu potrzeb dzieci.
 • Wzbogacenie wyposażenia przedszkola.
 • Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 • Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

Kompetencje Rady

Rada Rodziców uchwala:

 • - regulamin Rady Rodziców
 • - plan działania

Rada Rodziców opiniuje:

 • - zestaw programów wychowania przedszkolnego
 • - pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego ( na wniosek Dyrektora )

Rada Rodziców wnioskuje:

 • - do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dotyczących funkcjonowania Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie

III. Skład, struktura, tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców.

 • 1. Członków Rady Rodziców wybiera się spośród ogółu rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami na początku roku szkolnego.
 • 2. Spośród rodziców wybranych do Rady Grupy wybiera się w tajnym głosowaniu przedstawiciela do Zarządu Rady Rodziców.
 • 3. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
  • indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady,
  • propozycji członków Rady Rodziców.
 • 4. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
  • złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
  • odwołania na wniosek rodziców, członków Rady, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
 • 5. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny.
 • 6. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
 • 7. Działalnością rady kieruje Przewodniczący Rady wspólnie z sekretarzem i skarbnikiem.
 • 8. Na pierwszym posiedzeniu rady rodziców, Rada powołuje Prezydium Rady. Prezydium Rady stanowi organ wykonawczy Rady.
 • 9. W skład Prezydium wchodzą:
  • Przewodniczący
  • Sekretarz
  • Skarbnik lub dwóch Skarbników
 • 10. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną w liczbie 2-3 członków.
 • 11. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

IV. Prawa i obowiązki Prezydium i członków Rady.

Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:

 • 1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
 • 2. Opracowanie projektu planu pracy
 • 3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.
 • 4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.
 • 5. Kierowanie działalnością związaną z dobrowolnym finansowaniem zajęć dodatkowych w Przedszkolu.
 • 6. Przekazywanie Dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności Przedszkola.
 • 7. Reprezentowanie Rady wobec Dyrektora Przedszkola oraz ogółu rodziców na zewnątrz.
 • 8. Przedstawianie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej.

Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:

 • 1. Czuwanie nad właściwym finansowaniem zajęć dodatkowych.
 • 2. Zbieranie funduszy pochodzących ze składek rodziców.
 • 3. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji wpływów i wydatków.
 • 4. Odprowadzanie oraz pobieranie środków finansowych z konta bankowego Rady Rodziców.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców jest:

 • 1. Dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.

Zadaniem Sekretarza Rady jest:

 • 1. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Prezydium Rady.
 • 2. Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością Rady.

V. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców.

 • 1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych ustalonych na posiedzeniu Rady.
 • 2. Wpływy z dobrowolnych wpłat na zajęcia dodatkowe zbierane są i dokumentowane na listach zbiorczych poszczególnych grup.
 • VI. Postanowienia końcowe. 1. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce radą pedagogiczną.
 • 2. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu rady.
 • 3. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
 • 4. Zebrania Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.
 • 5. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu / z głosem doradczym / Dyrektora przedszkola i ewentualnie innych osób.
 • 6. Zebrania Rady są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.

VII. Zmiany Regulaminu

 • 1.Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały
 • 2.Zmiana regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.