Jesteśmy przedszkolem katolickim, promującym chrześcijański system wartości, zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko podmiotowo i indywidualnie. Dążymy do tego, by czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie z porażkami.

Dajemy dzieciom możliwość:

 • samorealizacji
 • pracy z innymi
 • kreatywnego myślenia
 • działania
 • uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

Zapewniamy wykwalifikowanych, dobrych i życzliwych nauczycieli, wychowawców. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację. Stoimy na straży praw człowieka, a w szczególności praw dziecka. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem ucząc odwagi w wypowiadaniu własnego zdania.

Absolwent Przedszkola:

 1. Kocha Boga i pogłębia swoją wiedzę o Nim jest
 2. Dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 3. Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 4. Potrafi współdziałać w zespole,
 5. Jest zainteresowany nauką i literaturą,
 6. Jest samodzielny,
 7. Jest aktywny w podejmowaniu działań,
 8. Lubi działania twórcze,
 9. Jest wrażliwy estetycznie,
 10. Akceptuje zdrowy styl życia,
 11. Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 12. Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 13. Czuje się Polakiem i Europejczykiem
 14. Opanował treści katechezy na poziomie przedszkolnym
 15. Aktywnie uczestniczy we Mszy Świętej i nabożeństwach
 16. Używa w życiu codziennym pozdrowień chrześcijańskich
 17. Wyraża treści religijne za pomocą ekspresji słownej, plastycznej i muzycznej
 18. Dostrzega dobro, prawdę i piękno w swoim postępowaniu i w postępowaniu innych
 19. Dostrzega i rozumie potrzeby innych – akceptuje ich odrębność
 20. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
 21. Współdziała, dotrzymuje słowa, unika konfliktów lub ich koleżeńsko rozwiązuje
 22. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych
 23. Ma poczucie własnej wartości ,wiary we własne siły, możliwości i umiejętności
 24. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
 25. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych
 26. Potrafi dokonać wyboru wartości /dlaczego tak, dlaczego nie
 27. Odczuwa zadowolenie z dokonanego wyboru wartości wyższej
 28. Analizuje i koryguje błędne wybory
 29. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych
 30. Umie z godnością przyjmować porażki
 31. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń
 32. Potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych
 33. Szanuje pracę swoją i innych oraz rozumie jej wartość
 34. Ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej, zna i szanuje swoja Ojczyznę, poznaje jej historię, kulturę i tradycję
 35. Posiada wiedzę i poszerzony zasób słownictwa z zakresu realizowanych treści programowych