Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w publicznym przedszkolu „Dzieciątka Jezus” w Mławie

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Przedszkola Publicznego „Dzieciątka Jezus” w Mławie  informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole Publiczne, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, 06-500 w Mławie zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Inspektor danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: qmmdoradztwo@wp.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 6. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: https://przedszkolerodziny.pl i stronie przedszkola na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.
 7. Przetwarzanie wizerunku i danych osobowych dzieci wymienione w punkcie 6 odbywa się na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 8. Przetwarzanie danych osobowych dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) następuje na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.